هیچ محصولی یافت نشد.

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل های حرارتی صفحه ای (Plate Heat Exchanger) از صفحات نازک فلزی که به طور موازی در کنار هم قرار گرفته و ایجاد مسیرهایی برای عبور سیال می‌کنند‌، تشکیل شده‌اند. سیال سرد و گرم به صورت یک در میان از طریق فضای خالی بین این صفحات جریان می‌یابند. دو سیال از طریق سوراخ‌های ایجاد شده در گوشه صفحات از صفحه‌ای به صفحه دیگر جریان می‌یابند. صفحات با واشر یا جوش از هم جدا می‌شوند. معمولا در طراحی الگوهایی مثل ایجاد اعوجاج روی صفحات جهت آشفته نمودن جریان برای افزایش تبادل حرارت بین آن‌ها لحاظ می‌گردد. جریان دو سیال معمولا مخالف جهت هم هستند. هر چقدر سطح انتقال حرارت بین دوسیال از طریق صفحه ها افزایش یابد منجر به افزایش بازده مبدل می‌گردد.

نحوه عملکرد مبدل حرارتی صفحه‌ای

مبدل صفحه‌ای را در نظر بگیرید که دو سیال سرد و گرم در آن جریان دارند و خنک‌کاری سیال گرم قرار است از طریق این مبدل انجام شود.

سیال گرم از طریق ورودی تعبیه شده وارد مبدل می‌شود. واشرها سیال گرم را طوری هدایت می‌کنند که وارد فضای بین جفت صفحات مخصوص سیال گرم شوند. سیال سرد نیز به همین منوال در فضای بین جفت صفحات طراحی شده برای آن جریان می‌یابند.

الگوی طراحی واشرهای سیال گرم و سرد و واشرهای انتهایی با هم تفاوت دارند.

سیال گرم و سیال سرد در سراسر مبدل در مجاورت هم قرار دارند اما به وسیله واشرها و صفحات از هم جدا می‌شوند و به هیچ عنوان با هم مخلوط نمی‌شوند. سیال گرم از طریق صفحه مجاور حرارت را به سیال سرد منتقل می‌کند و در نتیجه دمای سیال گرم پایین می‌آید.