نمایش دادن همه 28 نتیجه

بوشن UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۶۱٬۰۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۶۳mm×۷۵mm×۲in پیمتاش

۵۹٬۴۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۷۵mm×۹۰mm×۲٬۱/۲in پیمتاش

۱۱۸٬۰۰۰ تومان

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۷۵mm×۲٬۱/۲in پیمتاش

۱۱۰٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۱۱۰mm×۷۵mm پیمتاش

۸۱٬۴۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۷۵mm×۵۰mm پیمتاش

۳۸٬۷۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۷۵mm×۶۳mm پیمتاش

۳۶٬۸۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۹۰mm×۷۵mm پیمتاش

۵۴٬۴۰۰ تومان

چهارراه UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۲۷۲٬۸۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۹۶٬۱۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۸۶٬۱۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۸۱٬۴۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۷۵mm×۲٬۱/۲in پیمتاش

۲۴۱٬۰۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۹۹٬۴۰۰ تومان

شیر توپی UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۲٬۱۴۵٬۰۰۰ تومان

شیر پروانه‌ای UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۱٬۹۸۵٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه UPVC ویفری ۷۵mm پیمتاش

۱٬۲۰۷٬۵۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۷۵mm وینوپلاستیک

۱۱۹٬۶۰۰ تومان

بست لوله UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۵۰٬۰۰۰ تومان

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۵۹٬۴۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۷۵mmx۶۳mmx۷۵mm پیمتاش

۱۶۱٬۰۰۰ تومان

سه‌راه ناف‌دنده UPVC سایز ۷۵mm×۲٬۱/۲in پیمتاش

۳۰۳٬۰۰۰ تومان

شیر توپی یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۷۵mm×۲٬۱/۲in پیمتاش

۱٬۳۲۹٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه سوپاپی UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۱٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان

کپ UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۵۲٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره UPVC سایز ۷۵mm پیمتاش

۶۳۵٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۷۵mm×۲٬۱/۲in پیمتاش

۷۴۰٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده‌برنجی UPVC سایز ۷۵mm×۲٬۱/۲in پیمتاش

۱٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان