نمایش دادن همه 31 نتیجه

بست لوله UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۲۶٬۰۰۰ تومان

بوشن UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۲۰٬۸۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۴۰mm×۵۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۳۰٬۰۰۰ تومان

تبدیل ۳۲×۵۰ پیمتاش

۱۴٬۸۰۰ تومان

تبدیل ۴۰×۵۰ پیمتاش

۱۴٬۸۰۰ تومان

تبدیل ۵۰×۶۳ پیمتاش

۲۱٬۴۰۰ تومان

تبدیل ۵۰×۷۵ پیمتاش

۳۸٬۷۰۰ تومان

تبدیل UPVC یک‌سر‌دنده ۵۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۴۹٬۴۰۰ تومان

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۳۴٬۶۰۰ تومان

چهارراه UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۱۴۱٬۹۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۶۶٬۲۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۳۰٬۰۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۳۲٬۲۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

۷۸٬۱۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۳۵٬۷۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۵۰mm×۳۲mm×۵۰mm پیمتاش

۵۵٬۹۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۵۰mm×۴۰mm×۵۰mm پیمتاش

۵۵٬۹۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۶۳mmx۵۰mmx۶۳mm پیمتاش

۹۴٬۴۰۰ تومان

شیر توپی UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۶۸۹٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه سوپاپی UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۷۴۰٬۰۰۰ تومان

کپ UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۲۰٬۷۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۵۰mm وینوپلاستیک

۷۶٬۵۰۰ تومان

مهره‌ماسوره UPVC سایز ۵۰mm پیمتاش

۱۹۴٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

۲۳۸٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده‌برنجی UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

۴۸۰٬۰۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۵۰mm×۶۳mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

سه‌راه ناف‌دنده UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

شیر توپی یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش

شیر یک‌طرفه UPVC لولایی ۵۰mm پیمتاش

مهره‌ماسوره یک‌سر‌مغزی UPVC سایز ۵۰mm×۱٬۱/۲in پیمتاش