نمایش دادن همه 29 نتیجه

بست لوله UPVC سایز ۴۰mm پیمتاش

۲۰٬۲۰۰ تومان

بوشن UPVC سایز ۴۰mm پیمتاش

۱۹٬۴۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۳۲mm×۴۰mm×۱in پیمتاش

۱۹٬۸۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۴۰mm×۵۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۳۰٬۰۰۰ تومان

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۴۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۲۷٬۵۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۴۰mm×۳۲mm پیمتاش

۱۱٬۸۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۵۰mm×۴۰mm پیمتاش

۱۴٬۸۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۶۳mm×۴۰mm پیمتاش

۲۴٬۲۰۰ تومان

تبدیلUPVC یک‌سر‌دنده ۴۰mm×۱in پیمتاش

۴۱٬۱۰۰ تومان

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۴۰mm پیمتاش

۳۲٬۷۰۰ تومان

چهارراه UPVC سایز ۴۰mm پیمتاش

۱۲۴٬۳۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۴۰mm پیمتاش

۶۳٬۱۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۴۰mm پیمتاش

۲۸٬۶۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۴۰mm پیمتاش

۳۰٬۰۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۴۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۶۰٬۵۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۴۰mm پیمتاش

۳۵٬۱۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۴۰mm×۳۲mm×۴۰mm پیمتاش

۴۱٬۲۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۵۰mm×۴۰mm×۵۰mm پیمتاش

۵۵٬۹۰۰ تومان

شیر توپی UPVC سایز ۴۰mm پیمتاش

۵۱۳٬۰۰۰ تومان

شیر توپی یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۴۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۳۴۹٬۷۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه سوپاپی UPVC سایز ۴۰mm پیمتاش

۳۶۱٬۲۰۰ تومان

کپ UPVC سایز ۴۰mm پیمتاش

۱۵٬۰۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۴۰mm وینوپلاستیک

۳۵٬۰۶۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده‌برنجی UPVC سایز ۴۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۲۲۴٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌مغزی UPVC سایز ۴۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۱۸۵٬۰۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۴۰mm×۲۵mm×۴۰mm پیمتاش

۴۶٬۱۰۰ تومان

سه‌راه ناف‌دنده UPVC سایز ۴۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۷۲٬۴۰۰ تومان

مهره‌ماسوره UPVC سایز ۴۰mm پیمتاش

۱۴۰٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۴۰mm×۱٬۱/۴in پیمتاش

۱۸۲٬۰۰۰ تومان