نمایش دادن همه 32 نتیجه

بست لوله UPVC سایز ۳۲mm پیمتاش

۱۰٬۸۰۰ تومان

بوشن UPVC سایز ۳۲mm پیمتاش

۱۳٬۵۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۲۵mm×۳۲mm×۳/۴in پیمتاش

۱۴٬۸۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۳۲mm×۴۰mm×۱in پیمتاش

۱۹٬۸۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۳۲mm×۲۰mm پیمتاش

۱۰٬۵۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۳۲mm×۲۵mm پیمتاش

۱۰٬۵۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۴۰mm×۳۲mm پیمتاش

۱۱٬۸۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۶۳mm×۳۲mm پیمتاش

۲۴٬۸۰۰ تومان

تبدیل UPVC یک‌سردنده ۳۲mmx۱/۲in پیمتاش

۳۰٬۰۰۰ تومان

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۳۲mm پیمتاش

۲۹٬۳۰۰ تومان

چهارراه UPVC سایز ۳۲mm پیمتاش

۱۰۷٬۴۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۳۲mm پیمتاش

۵۶٬۳۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۳۲mm×۱in پیمتاش

۳۷٬۵۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۳۲mm پیمتاش

۲۵٬۱۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۳۲mm×۲۰mm×۳۲mm پیمتاش

۳۲٬۹۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۴۰mm×۳۲mm×۴۰mm پیمتاش

۴۱٬۲۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۵۰mm×۳۲mm×۵۰mm پیمتاش

۵۵٬۹۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۶۳mm×۳۲mm×۶۳mm پیمتاش

۹۸٬۷۰۰ تومان

شیر توپی UPVC سایز ۳۲mm پیمتاش

۴۷۴٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه سوپاپی UPVC سایز ۳۲mm پیمتاش

۲۹۸٬۲۰۰ تومان

کپ UPVC سایز ۳۲mm پیمتاش

۱۰٬۸۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۳۲mm وینوپلاستیک

۲۱٬۹۴۰ تومان

مهره‌ماسوره UPVC سایز ۳۲mm پیمتاش

۱۱۹٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۳۲mm×۱in پیمتاش

۱۵۸٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده‌برنجی UPVC سایز ۳۲mm×۱in پیمتاش

۱۷۲٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌مغزی UPVC سایز ۳۲mm×۱in پیمتاش

۱۴۹٬۰۰۰ تومان

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۳۲mm×۱in پیمتاش

۲۴٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۵۰mm×۳۲mm پیمتاش

۱۴٬۸۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۳۲mm پیمتاش

۱۶٬۵۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۳۲mm پیمتاش

۱۷٬۱۰۰ تومان

سه‌راه ناف‌دنده UPVC سایز ۳۲mm×۱in پیمتاش

۴۴٬۴۰۰ تومان

شیر توپی یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۳۲mm×۱in پیمتاش

۳۰۶٬۷۰۰ تومان