نمایش دادن همه 25 نتیجه

بوشن UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۱۱٬۵۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۲۰mm×۲۵mm×۱/۲in پیمتاش

۱۱٬۵۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۲۵mm×۳۲mm×۳/۴in پیمتاش

۱۴٬۸۰۰ تومان

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

۱۹٬۰۰۰ تومان

تبدیل ۲۰×۲۵ پیمتاش

۸٬۰۰۰ تومان

تبدیل ۲۵×۳۲ پیمتاش

۱۰٬۵۰۰ تومان

تبدیل UPVC یک‌سردنده ۲۵mmx۱/۲in پیمتاش

۲۱٬۶۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۱۱٬۷۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۱۱٬۹۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۱۴٬۸۰۰ تومان

شیر توپی UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۴۰۳٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه سوپاپی UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۲۷۴٬۰۰۰ تومان

کپ UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۱۰٬۵۰۰ تومان

مهره‌ماسوره UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۸۸٬۲۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

۱۲۵٬۰۰۰ تومان

بست لوله UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

رینگ فلنج UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

زانو ۹۰‌درجه یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۲۵mm×۲۰mm×۲۵mm پیمتاش

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۴۰mm×۲۵mm×۴۰mm پیمتاش

سه‌راه ناف‌دنده UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

شیر توپی یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده‌برنجی UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

مهره‌ماسوره یک‌سر‌مغزی UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش