نمایش دادن همه 26 نتیجه

بست لوله UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۷٬۹۰۰ تومان

بوشن UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۱۱٬۵۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۲۰mm×۲۵mm×۱/۲in پیمتاش

۱۱٬۵۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۲۵mm×۳۲mm×۳/۴in پیمتاش

۱۴٬۸۰۰ تومان

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

۱۹٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۲۵mm×۲۰mm پیمتاش

۸٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۳۲mm×۲۵mm پیمتاش

۱۰٬۵۰۰ تومان

تبدیل UPVC یک‌سردنده ۲۵mmx۱/۲in پیمتاش

۲۱٬۶۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۱۱٬۷۰۰ تومان

سه‌راه ناف‌دنده UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

۳۷٬۹۰۰ تومان

شیر توپی UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۴۰۳٬۰۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه سوپاپی UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۲۶۱٬۴۵۰ تومان

کپ UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۱۰٬۵۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۲۵mm وینوپلاستیک

۱۶٬۳۴۰ تومان

مهره‌ماسوره UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۸۸٬۲۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده‌برنجی UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

۱۲۱٬۰۰۰ تومان

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۲۳٬۴۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۵۰٬۵۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۱۱٬۹۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

۳۱٬۲۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۲۵mm پیمتاش

۱۴٬۸۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۲۵mm×۲۰mm×۲۵mm پیمتاش

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۴۰mm×۲۵mm×۴۰mm پیمتاش

۴۶٬۱۰۰ تومان

شیر توپی یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

۲۶۲٬۶۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

۱۲۵٬۰۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌مغزی UPVC سایز ۲۵mm×۳/۴in پیمتاش

۱۱۲٬۰۰۰ تومان