نمایش دادن همه 24 نتیجه

بست لوله UPVC سایز ۲۰mm پیمتاش

۶٬۸۰۰ تومان

بوشن UPVC سایز ۲۰mm پیمتاش

۹٬۷۰۰ تومان

بوشن مغزی UPVC سایز ۲۰mm×۲۵mm×۱/۲in پیمتاش

۱۱٬۵۰۰ تومان

بوشن یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۲۰mm×۱/۲in پیمتاش

۱۵٬۸۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۲۵mm×۲۰mm پیمتاش

۸٬۰۰۰ تومان

تبدیل UPVC سایز ۳۲mm×۲۰mm پیمتاش

۱۰٬۵۰۰ تومان

ته‌کوب فلنج UPVC سایز ۲۰mm پیمتاش

۲۱٬۹۰۰ تومان

زانو ۴۵‌درجه UPVC سایز ۲۰mm پیمتاش

۹٬۹۰۰ تومان

سه‌راه UPVC سایز ۲۰mm پیمتاش

۱۱٬۸۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۳۲mm×۲۰mm×۳۲mm پیمتاش

۳۲٬۹۰۰ تومان

شیر یک‌طرفه سوپاپی UPVC سایز ۲۰mm پیمتاش

۲۰۴٬۷۵۰ تومان

کپ UPVC سایز ۲۰mm پیمتاش

۹٬۱۰۰ تومان

لوله UPVC هیدروپول PN16 سایز ۲۰mm وینوپلاستیک

۱۰٬۹۲۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۲۰mm×۱/۲in پیمتاش

۹۸٬۶۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌مغزی UPVC سایز ۲۰mm×۱/۲in پیمتاش

۹۴٬۰۰۰ تومان

رینگ فلنج UPVC سایز ۲۰mm پیمتاش

۴۹٬۰۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه UPVC سایز ۲۰mm پیمتاش

۹٬۹۰۰ تومان

زانو ۹۰‌درجه یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۲۰mm×۱/۲in پیمتاش

۲۶٬۴۰۰ تومان

سه‌راه تبدیل UPVC سایز ۲۵mm×۲۰mm×۲۵mm پیمتاش

سه‌راه ناف‌دنده UPVC سایز ۲۰mm×۱/۲in پیمتاش

۳۴٬۶۰۰ تومان

شیر توپی UPVC سایز ۲۰mm پیمتاش

۳۷۷٬۰۰۰ تومان

شیر توپی یک‌سر‌دنده UPVC سایز ۲۰mm×۱/۲in پیمتاش

۲۴۸٬۹۰۰ تومان

مهره‌ماسوره UPVC سایز ۲۰mm پیمتاش

۶۵٬۷۰۰ تومان

مهره‌ماسوره یک‌سر‌دنده‌برنجی UPVC سایز ۲۰mm×۱/۲in پیمتاش

۱۰۴٬۰۰۰ تومان